תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש באתר האינטרנט של הוצאת אפוס, הוצאה לאור דיגיטלית

ברוכים הבאים לאתר הוצאת אפוס, להל"ן תנאי השימוש באתר לעיונכם.

מבוא ומונחים

 1. באתר ניתן למצוא, בין היתר, ספרי ילדים, ספרי עיון, ביוגרפיות, אוטוביוגרפיות', ספרי לימוד וכתבי עת וקטלוגים ויצירות אחרות. הספרים והכתבים מיועדים למכירה במסגרת האתר לקריאה בטאבלט או בסמארטפונים. הספרים הינם ספרים שהוצאו בהוצאת אפוס וספרי הוצאות לאור שונות, כולל פרטיות/עצמאיות (של סופר אחד) קבועות או משתנות ומתחלפות, ככל שנקשרו עם הוצאת אפוס.
 2. הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין הגולש, המנוי, הסופר ו/או הוצאות לאור ו/אומוסדות וארגונים אשר נקשרו עם אתר אפוס לצורך הפקה/שיווק/מכירת ספריהם/כתבי העת והקטלוגים שלהם.
 3. אפוס אינה אחראית לתכני הספרים, כתבי העת והקטלוגים והיצירות האחרות הנמכרות ומוצגות באתר. האחריות המלאה והבלעדית על תכנים אלו הינה של בעליהן בלבד.
 4. יתכן שוני בין ספר מודפס לספר הדיגיטלי ככל שיונפקו/הונפקו עותקים מודפסים או שספר מודפס עבר שעתוק לפורמט הדיגיטלי.
 5. גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה – אם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה הנכם מתבקשים לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר.
 6. המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין הגולש לבין בעלי האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר.
 7. האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.
 8. חלוקה לסעיפים נעשתה לצורך נוחות קריאה וכתיבה בלבד.
 9. ט.ל.ח. כל טעות שנפלה בניסוח הסעיפים הבאים או באתר עצמו אותה תביאו לידיעתנו תיבדק ותטופל בהקדם האפשרי.
 10. אתר האינטרנט www.epos.co.il (להלן: "הנהלת האתר", "אפוס", "הוצאת אפוס", "הוצאה לאור", "האתר", "אתר", "המפעיל", לרבות בעליה, עובדיה) הנו אתר הוצאה לאור דיגיטלית, המוכר ספרים מז'אנרים שונים של סופרים עצמאיים, שביקשו למכור את ספריהם באמצעות האתר או להפיק ולמכור את ספריהם/יצירותיהם באמצעות האתר, (להלן: "סופר") ובין הוצאות לאור/ארגונים/מוסדות שמבקשם להעלות ולמכור ספרים ו/או כתבי עת ו/או קטלוגים שהופקו בהוצאתן (להל"ן: "הוצאות לאור"). האתר מאפשר לגולשים (להל"ן גולש), לגלוש באתר ולרכוש באמצעותו ספרים לאחר שהתחברו כמנויים באתר, (להל"ן "מנוי").

תנאי שימוש

 1. לגולש/מנוי רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה.
 2. הגולש/המנוי מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.
 3. הגולש/המנוי מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר:
  1. מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking).
  2. פרסום באתר אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע משימוש בתוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.
  3. ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.
 4. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות:
  1. למנוע את שירותי האתר מגולש, מנוי, הוצאות לאור, אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.
  2. להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש כפי שפורט בסע'.4.1 ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.
  3. להסיר ספר מהאתר על פי שיקול דעתם הבלעדי, ללא הודעה מוקדמת.
  4. לחסום גולש/מנוי אשר הפר כל תנאי מתנאי האתר המפורטים בתנאי שימוש ובתקנון זה.
  5. מנוי אשר חשבונו הוסר/בוטל בהתאם לסעיפים אלו לא יהיה זכאי להחזר כספי או זיכוי. זאת מבלי לגרוע מזכותה של הוצאת אפוס בכל הנוגע לתקנון זה ועל פי כל חוק וכל דין.

חשבון משתמש

 1. רכישת ספרים באתר יכולה להתבצע באמצעות חשבון משתמש שנוצר בתהליך רישום מסודר או כ"אורח" (ללא יצירת חשבון לפני הרכישה).
 2. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק לגולש אשר נרשם לאתר ומסר לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר (להלן: "חשבון משתמש" או "החשבון").
 3. ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש (ככל שיאפשר האתר)
  1. אין ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמתיים והמלאים של פותח החשבון.
  2. אין ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה.
  3. לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות הנה עבירה פלילית.
 4. מובהר כי אף שבעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.
 5. הגולש מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחס לסיסמא אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש ולשירותי האתר המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש (להלן: "הסיסמא"):
  1. אין לגלות את הסיסמא לאחר או להזינה בהודעת דוא"ל.
  2. הגולש מתבקש להודיע לבעלי האתר באופן מידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או על חשבון אשר נוצר תוך הפרת סעיף 4 להסכם.
  3. בכל הנוגע לסיסמא ולחשבון משתמש – סודיות פרטיו באחריות בעליו.
  4. בעלי האתר יעשו כל שביכולתם להגן על פרטים אלו אך מוסכם כי לא תהיה כל תביעה ולא ידרש כל סעד, אם יצליח צד ג' להשיג פרטים אלו.
  5. מבלי לפגוע באמור בסעיף ‎4.1 להסכם, בעלי האתר שומרים על זכותם להשהות חשבון משתמש ולהתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו לא הופרו הוראות סעיף זה.
 6. הגולש מאשר לבעלי האתר לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות הגולש באתר וכן הודעות לעניין שינוי התקנון או נספחיו, ככל שידרש מבלי חובת משלוח עדכון על שינוי תקנון כמוזכר בסעיף .
 7. מובהר כי עם הרישום באתר כמנוי מאפשר המנוי ומסכים לקבלת דואר אלקטרוני מההוצאה ובו פרסומת, עדכונים, דפי נחיתה, ניוזלטר וכל חומר אחר.

אחריות להתאמת השירות ולזמינותו גולש ומפרסם

 1. שירותי האתר ניתנים As-Is ובעלי האתר אינם מבטיחים את התאמת שירותי האתר לגולש, או בכלל וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר.
 2. באחריות הגולש ו/או המפרסם באתר לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.
 3. באחריות הגולש ו/או המפרסם, לוודא טרם שימוש בשירותי האתר את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם לגולש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.
 4. בעלי האתר רשאים להוריד חלק מהתכנים או רובם או כולם או את האתר כולו מהרשת לפי שיקול דעתם הבלעדי. זאת לרבות הפסקת זמינותן של הרשאות לכניסה לאתר, הורדת התכנים המופיעים בו, שינוי מבנה האתר ושינוי הצגת היצירות בו, ובעלי האתר לא ישאו באחריות לנזקים בשל כך.
 5. פעילות האתר מתאפשרת בסיועם של צדדי ג' בארץ ובחו"ל, אותם בוחר האתר בקפידה באמצעות החברה הנותנת שירותי אחזקה לאתר. לבעלי האתר אין אפשרות לצפות כשלים בפעילותם לרבות כוח עליון ובעלי האתר לא ישאו בכל אחריות בשל ליקוי טכני או אחר בפעילות באתר הנובעת מבעיה טכנית או הפרעה בגלישה ולא ינתן כל פיצוי כספי בשל כך.
 6. קריאת ספרי הקריאה מתאפשרת באמצעות אפליקציית ספריאפ. בעלי האתר אינם מבטיחים את תקינותה ופעילותה של אפליקצית ספריאפ ובעלי האתר לא ישאו בכל אחריות בשל כשל באפליקציה עד הפסקת פעילותה באופן מוחלט וסופי מכל סיבה שהיא.
 7. במקרה כזה שתואר בסעיף 6 – בעלי האתר יספקו לסופרים או לקוראים אופציות חלופיות לקריאה באפליקציה חלופית במידת האפשר ובמידת היכולת.
 8. למען הסר ספק, הנאמר בסעיף 5.5 לא יהווה זכות לסעד כלשהו בגינו.
 9. למען הסר ספק נוסף, אחריותם של בעלי האתר לנזקים תוגבל בכל מקרה של קביעת סעד כלשהו אך ורק לסכום אותו שילם מנוי אשר נקשר עם האתר לצורך הצגת ספריו ומכירתם באתר.

העדר אחריות למידע

 1. המידע המופיע באתר על כל תכניו לרבות ספרים מהז'אנרים השונים, עיון, ביוגרפיה, לימוד ועוד המופיעים באתר אינם בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית משפטית או אחרת, אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר או להעבירו לצד ג' מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.
 2. אין לראות בתכני האתר באשר הם בגדר ייעוץ אישי, פרטני או אחר, המלצה לפעולה, או אי פעולה, עשייה או אי עשייה, והנהלת האתר לא תישא בכל נזק שיגרם בשל הסתמכות על תכני האתר.
 3. מובהר בזאת כי המידע המופיע בספרים הנמכרים באתר אינו מלא ואינו מקיף ויכול שיפלו בו בתום לב טעויות או שגיאות או אי דיוקים. המשתמש באתר מחויב לבדוק את המידע והשימוש בו הוא על אחריותו הבלעדית.
 4. יודגש בהמשך וכתוספת לסעיפים 6.1 6.2 6.3 מבלי לבטלם כי אין להשתמש או לראות בכל תוכן שהוא ובכלל זה ספרי ילדים, עיון, ביוגרפיה, רוחניים, לימוד ו/או נוספים וכן מאמרים כלליים ופרסומות שיוצגו באתר כעל המלצה לעשייה/לפעולה/להחלטה או אי עשייה/לפעולה/להחלטה מכל סוג שהוא של מחבר הספר או בעלי האתר.
 5. בנוסף לנאמר אין האתר אחראי גם על כל פרשנות של המשתמש לנאמר ומפורסם באתר.
 6. התוכן המופיע בספרים הינו באחריות הכותב, המחבר, הוצאות הספרים ביחד או לחוד ואין לאתר אפוס כל אחריות על מקוריות התכנים או על זכויות יוצרים בהם.
 7. מובהר בזאת כי הסופרים משתמשים בחומר מקורי שלהם ואין בו משום הפרת זכויות כלשהי, כפי שהצהירו הסופרים ולהנהלת האתר אין אפשרות לדעת זאת ואין לה אחריות על כך.

הגבלת אחריות לנזקים

 1. הנהלת האתר עושה ככל יכולתה בכדי לספק לגולש האקראי ולמנוי שנרשם ולבעלי זכויות היוצרים אשר ספרם מוצג למכירה באתר חווית גלישה בטוחה ותורמת ונעימה. עם זאת אחריותם של בעלי האתר, מנהלים ועובדיהם לנזקים אשר יתכן וייגרמו לגולש עקב אי-זמינות שירותי האתר מכל סיבה שהיא לרבות כוח עליון, החלטת בעלי האתר להורידו או להגביל שרותיו לרבות בימי שבת חול ומועד, תהיה מוגבלת, בכפוף לכל חוק, לסכום אשר שולם אם שולם.
 2. אין אחריות של בעלי האתר, מנהלים ועובדיהם לנזקים כלשהם לרבות פיזיים לרבות נכות או מוות עקב שימוש בשירותי האתר, בתכניו או בנושאים המועלים בו.
 3. הגולש מחויב לבדוק או לאמת או לחקור מידע זה או אחר שהועלה באתר, ולא להשתמש במידע זה כעל המלצה מכל סוג שהוא.
 4. לבעלי האתר, למפרסמים באתר, לסופרים אשר יצירותיהם נמכרות באתר להוצאות לאור אשר משתמשות בשירותי מכירת ספריהם באתר אין אחריות על כל נזק שיגרם לגולש או לצד ג', אשר מסתמך על תכנים שפורסמו באתר.

אתיקה מקצועית

 1. בעלי האתר מודעים לחוק זכויות יוצרים ופועלים ברוחו.
 2. סופרים והוצאות לאור אשר ישתמשו באתר לצורך מכירת ספריהם אחראים ישירים לזכויות היוצרים בתכנים אותם הם מציגים ומוכרים באתר, ואין לבעלי האתר כל אחריות בנוגע לזכויות היוצרים ו/או להפרתן.

העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים

 1. מובהר בזאת כי ככל שיהיו פרסומות למוצרים או שירותי צד ג'. אלו מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לבעלי האתר אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.
 2. חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג'. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי בעלי האתר לא בחנו אתרים אלו ואינם תומכים בהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של הגולש.
 3. יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה- URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.
 4. מובהר כי, אין בעלי האתר אחראים על פניה אל המרואיינים או המתראיינים באתר באשר הם, ככל שפרטיהם חשופים לגולש ובכלל זה, אתר האינטרנט שלהם או כל פרט שמצאו לנכון לפרסם באתר הבית שלהם אם יקושר לאתר, או בדף המידע עליהם באתר.

העדר אחריות לתוכן נלווה לפרסום הספרים – מאמרים/ביקורת/המלצות.

 1. במסגרת שירותי האתר, יכול שתהיה למנוי אפשרות להעלות ולהציג תכנים שונים, פרי עטם, באתר (להלן: "תוכן גולשים"), באמצעות מערכת האתר.
 2. מובהר כי מנגנון העלאת תוכן הגולשים נשלט על ידי הנהלת האתר. יודגש כי בעלי האתר יכולים לאמת את זהות מעלה התוכן או לבחון את מהות התוכן המועלה, ברמת הסבירות הנדרשת, ולא יהיו אחראים לתוכן הגולשים המוצג באתר. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להוריד מאמר מיד ובכל עת לפי שיקול דעתה וללא הודעה מראש. הנהלת האתר תנקוט בשיטת ההודעה וההסרה בזמן סביר בכל עת שתידרש.
 3. מובהר כי האתר מאובטח כנדרש, אולם מובהר עוד כי כל שיבוש התכנים בו יטופל בזמן סביר, ואין להנהלת האתר ו/או לבעלי האתר, אחריות על נזקים מכל סוג שהוא שנגרמו בשל פריצה וחבלה בתכני האתר למשתתפים בכתיבת תכני האתר ו/או למפרסמים באתר ובדפי המידע, ו/או לגולש האקראי או הקבוע באתר או למחשבו האישי ככל שיגרם.
 4. מובהר כי מנגנון פרסום באתר מותנה בתשלום כפי שיקבע מעת לעת על ידי בעלי האתר. אין לבעלי האתר ולמנהליו אחריות על רמת המקצועיות של המפרסמים, אמיתות תואריהם, רמת השירותים שהם מעניקים ואין להסתמך על התכנים כעל ייעוץ משפטי, ייעוץ אישי, ייעוץ לימודי, ייעוץ רפואי, רוחני או אחר.
 5. מובהר כי המידע והתוכן הקיים בדפי המידע אודות הסופרים אשר ספריהם נמכרים באתר נמסר להנהלת האתר על ידם ו/או על ידי הוצאה לאור בה הוציאו את ספריהם ואין להנהלת האתר אחריות על דיוקו, שלמותו והרלוונטיות שלו לעת הפרסום.
 6. מובהר בזאת כי טעות לעולם חוזרת. בעלי האתר יפעלו למען תיקון או הבהרה או חידוד נושא מסויים או יורידו את התוכן בכפוף לידיעה אודותיו בכתב למייל ההוצאה: info@epos.co.il בזמן סביר.

הסכמי העלאת ספרים לאתר

 1. הספרים המוצגים באתר הינם ספרי ההוצאה ו/או ספרים אחרים שעלו לאתר במסגרת הסכם העלאת ספרים לאתר.
 2. כל סופר עצמאי שהינו גם הוצאה לאור ו/או הוצאה לאור שיתקשרו עם אפוס הוצאה לאור, יחתמו עם ההוצאה על הסכם נוסף הכפוף לתקנון זה ונגזר ממנו.
 3. הסופר ו/או ההוצאות לאור מצהירים ומתחייבים כי אין בספרים בכדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זה להפר זכות יוצרים או סימן מסחר, לגלות סוד מסחרי, או להוות פגיעה בפרטיות, תועבה, פרסום לשון הרע, פגיעה במוניטין.
 4. הסופר ו/או ההוצאות לאור מתחייבים שאין בספרים תוכן אשר עלול לפגוע בתקנת הציבור, תוכן אשר יש בו כדי לפגוע בזכויותיו או רגשותיו של אדם, גוף או ציבור, או תוכן פרסומי או מטעה.
 5. בעלי האתר אינם מתחייבים להציג את התוכן המוצע להעלאה ושומרים על זכותם לסרב להעלות תוכן או למחקו, בין היתר בהתאם לאמור בסעיף 4 להסכם זה.
 6. הסופר ו/או ההוצאות לאור מעניק זכות המוגבלת בזמן על פי הסכם לבעלי האתר להעמדת התוכן לרשות הציבור באמצעות רשת האינטרנט ולשימוש בתוכן לצורך קידום האתר בכל מדיה אפשרית, בהתאם להסכם זה.
 7. ידוע לסופר/הוצאות תאור כי תוכן שעלה ברשת האינטרנט במנועי חיפוש, שאינו עוד בשליטת ההוצאה, לא תוכל אפוס למחוק מהרשת.
 8. הסופר ו/או ההוצאות לאור, מאשרים לבעלי האתר לבצע עריכה מסוימת של המידע אודות ספרו ואודותיו, המועלה לאתר על מנת להתאימו למבנה האתר ומתחייב לעמוד בתנאי העריכה והנגשת האתר.

הודעה על תוכן מפר

 1. בעלי האתר אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה למייל info@epos.co.il
 2. בעלי האתר יעשו כל מאמץ לפעול למען תיקון ההפרה בתוך 21 ימי עבודה/עסקים.
 3. הגולש מוותר במהלך תקופה זו בהתאם לסע' 12.1 ומרגע קבלת ההודעה על ההפרה בכתב אצל מנהל האתר על דרישת כל סעד בהמשך להפרה זו.

זכויות יוצרים והרשאות שימוש

 1. זכות היוצרים בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים ותכני האתר נתונה לבעלי האתר או ליוצר התוכן, לפי העניין, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות.
 2. על אף האמור ואלא אם צוין אחרת – לעניין תוכן גולשים, או מאמרים המופיעים באתר ואשר זכות היוצרים בהם נתונה לבעלי האתר, לא ניתנת לגולש רשות להעתיק את היצירה, חלק מהיצירה, או להעמידה לרשות הציבור בכפוף לתנאים הבאים בשום אופן ותנאי למעט הסכמה בכתב מבעלי האתר.
 3. התמונות באתר תוכן הספרים, הספרים, תמונות הכריכה, וכל תוכן אחר באתר שייכים לאתר ולבעליו ולסופרים בכפוף להסכם בינם, וכל רשות להשתמש בהם יש לקבל בכתב מהנהלת האתר info@epos.co.il הכפופה להסכמת בעלי זכויות היוצרים.

סימני מסחר

 1. סימני המסחר המופיעים באתר הנם בחזקת בעליהם, לפי העניין.

שינוי תנאים

 1. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים מהותיים להסכם זה או לנספחיו, ובלבד שהודעה על כך תוצג במסגרת האתר ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים:
 2. לגולש תינתן אפשרות לסיים את ההתקשרות בהסכם זה טרם כניסת השינויים לתוקף.
 3. אין בשינויים אלו כדי לפגוע בפעולות אשר בוצעו על ידי הגולש טרם כניסת השינויים לתוקף.
 4. באחריות הגולש, המנוי, הוצאות לאור להיכנס לדף זה/תנאי שימוש/הסכם שימוש/תקנון זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים מהותיים להסכם זה.
 5. בסעיף 15.4, "שינויים מהותיים" הנם שינויים אשר יש בהם כדי להטיל חיובים חדשים על הגולש, לפגוע בזכויותיו על פי הסכם זה, לשנות את הרשאות השימוש בתכני האתר או לשנות את מדיניות הפרטיות של האתר.

הצעות והערות

 1. בכדי להימנע מאי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד האתר ושירותיו (להלן: "הצעות") מוותר השולח על כל זכות בהערות אלו ולא תהיה לו כל טענה בגין אי קבלת ההערות, בגין יישומן או בגין העברתן לצד ג'.

שיפוי

 1. משתמשי האתר מתחייבים לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולתם בניגוד לכללי תקנון זה.

רכישת ספרים

 1. הרכישה נעשית באמצעות מערכת סליקה פלאקארד – PELECARD
 2. מערכת הסליקה מאובטחת על פי תקן PCI:DSS.
 3. הרכישה אפשרית רק באמצעות כרטיסי האשראי ומערכת הסליקה המפורטת באתר.
 4. אין אפשרות להשתמש בכרטיסי שי מכל סוג שהוא.
 5. העסקה/רכישה מותנית באישור חברת האשראי ובכפוף לקבלת מייל מסודר ובו אישור על ביצוע העסקה ובכללה פרטי ההזמנה כפי שנקלטו במחשבי הנהלת האתר.
 6. רשאים לרכוש בני 18 ומעלה אשר ברשותם אמצעי תשלום בבעלותם.
 7. הרוכשים מתחייבים להזין פרטים נכונים ומלאים של אמצעי התשלום שבבעלותם.
 8. מבצעים ככל שיהיו תקפים אך ורק לרגע הגלישה באתר.
 9. הרוכשים מודעים לכך כי הספרים הנמכרים באתר ניתנים לקריאה באמצעות אפליקצית ספריאפ בלבד, בהתחברות עם חשבון האימייל איתו נרכש הספר ובאמצעות הורדה לקריאה מספריה פרטית בענן.
 10. הרוכשים מודעים שאין לאפוס אחריות על רמת הצגת הספר באפליקציה והפונקציות הנלוות לה
 11. פרטי אמצעי התשלום של הרוכשים לא ישמרו אצל בעלי האתר.
 12. פרטי הרוכשים ישמרו אצל מפעילת הסליקה והינם באחריותה.
 13. הספרים ניתנים לקריאה במכשירי טאבלט ובסמארטפונים בלבד!

רכישת ספרי עיון/סיפורת/מסע/ואחרים שאינם ספרי ילדים ואופן קריאתם

 1. בכדי לקרוא ספרים , שנרכשו באתר אפוס, יש להתחבר לאפליקציית ספראיפ עם אותו אימייל שלספריתו בענן נשלחו הספרים.
 2. הרשמה לאפליקציית ספריאפ היא בחינם – בקישור דרך האפליקציה ואישור ברשמה באימייל.
 3. לאחר הרכישה הספר יחכה לכם באפליקציה – בחשבונכם (על פי האימייל בו רכשתם) – בספרייתכם בענן. זמין תמיד להורדה וקריאה גם ללא חיבור לאינטרנט..
 4. אפליקצית ספריאפ לאייפון: קישור להורדה
 5. אפליקצית ספריאפ לאנדרויד: קישור להורדה

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות היוצרים של התכנים שהורדו מהאתר לאחר הרכישה הינם בבעלות היוצרים/סופרים ובעלי האתר.
 2. אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או להקליט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני אופטי או מכני, או אחר-כל חלק שהוא מהספרים בין אם לשימוש פנימי או מסחרי.
 3. כל שימוש החורג מציטוט קטעים אחדים במסגרת של ביקרות ספרים אסור בהחלט, אלא ברשות המחבר וההוצאה לאור – בעלי האתר.

ביטול והשבה

 1. ביטול יעשה על פי חוק המחשבים תשנ"ה, 1995 בכפוף ובהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981, סעיף 14 ג' (ד').
 2. ידוע למנוי כי לאחר הרכישה ישלח אליו קובץ שישאר במחשבו ובידיו ולאחר המשלוח אין אפשרות לביטול עיסקה ו/או לקבל החזר כספי בגין ביטולה.
 3. במקרה וידווח הרוכש על תקלה בקובץ שנשלח אליו במייל להוצאה info@epos.co.il ישלח לרוכש קובץ נוסף בזמן סביר ובתוך 5 ימי עסקים.

כללי

 1. הוצאת אפוס רשאית להעביר, לשעבד, להמחות, להתיר, לשתף את הבעלות באתר והשימוש באתר לכל אדם/גוף/חברה נוספת מטעמה ובלבד שזכויות המשתמשים באתר כמוזכר בסע' 2 לא תפגענה וללא חובת הודעה פרטנית.
 2. הוצאת אפוס רשאית לשנות את תנאי התקנון לפי ראות עיניה ובכפוף לכל חוק והודעה על שינוי התקנון תופיע באתר ותחייב את הגולשים מרגע הופעתה.
 3. אפוס אינה מתחייבת להודיע באופן פרטני למתחברים לאתר על שינוי התקנון.
 4. הנגשה האתר נגיש במידת האפשר. כל המבקש תוכן זה או אחר בפורמט שאינו נגיש לו, מהאתר הרישמי, יכול לפנות להנהלת האתר וההוצאה תשלח אליו במידת האפשר את התכנים בפורמט אחר.
 5. תקשורת עם הוצאה לאור אפוס מתאפשרת באמצעות המייל info@epos.co.il ובאמצעות דף הפייסבוק של ההוצאה https://www.facebook.com/eposbooks/ בלבד.

ברירת דין וסמכות שיפוט

 1. הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל.
 2. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.
דילוג לתוכן